MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2016Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
29-11-2016Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
17-11-2016Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08-11-2016Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
07-11-2016Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang