MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
29-08-2019Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng Nhân dân tỉnh
01-08-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2019 Nghị quyết số 07/2019/NĐ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021
01-08-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2019Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang