MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2009Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2009
27-11-2009Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
24-11-2009Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13-11-2009Quyết định số 2290/QĐ-CT ngày 13/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn bàn tỉnh Tuyên Quang
12-11-2009Quyết định số 2287/QĐ-CT ngày 12/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích lịch sử, văn hóa và sinh thái quốc gia Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11-11-2009Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng cam huyện Hàm Yên đến năm 2015 định hướng đến năm 2020