MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2022 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10-12-2022 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang