MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2018Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05-11-2018Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
25-10-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép
05-10-2018Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
02-10-2018Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
28-09-2018Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
28-09-2018Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định khu vực cấm; địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang