MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2011Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
22-10-2011Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 22/10/2011 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13-10-2011Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh về Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2011
10-10-2011Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
07-10-2011Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quy định tại Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
06-10-2011Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”
28-09-2011Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”
Hội đồng Nhân dân tỉnh
24-10-2011Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24/10/2011 của HĐND tỉnh về việc công nhận ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang