MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2010Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thời gian thực hiện các thủ tục và cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26-11-2010Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2010Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
22-11-2010Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
15-11-2010Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục ngành nghề, lĩnh vực hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác năm 2010
12-11-2010Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
29-10-2010Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang
29-10-2010Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
24-09-2010Quyết định số 1237/QĐ-CT ngày 24/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương tình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang