MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2015Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về Phòng chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
09-12-2015Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
09-12-2015Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về Bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
04-12-2015Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang