MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05-11-2021Quyết định số 19/2021/QĐ - UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
29-10-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ - UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
29-09-2021Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
28-09-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24-09-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang