MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2020Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
22-10-2020Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang
01-10-2020Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24-09-2020Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lữu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang
18-09-2020Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang
Hội đồng Nhân dân tỉnh
05-09-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05-09-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05-09-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành