MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2023Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
27-11-2023Quyết định số 28/2023/QĐ- UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18-11-2023Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
07-11-2023Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05-11-2023Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25-08-2023Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang