MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2023Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12-10-2023Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
09-10-2023Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
09-10-2023Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
29-09-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về Bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị
09-09-2023Quyết định số 18/2023/QĐ - UBND ngày 09/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05-09-2023Quyết định số 17/2023/QĐ- UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
01-08-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (nhà, công trình xây dựngkhác, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang