DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 01+02Ngày xuất bản 12/01/2017


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
06/12/2016Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

06/12/2016Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang

06/12/2016Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/12/2016Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

04/12/2016Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/12/2016Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 04/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/12/2016Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

07/12/2016Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tuyên Quang

07/12/2016Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025

07/12/2016Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2035

07/12/2016Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2035

07/12/2016Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017

06/12/2016Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017

06/12/2016Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Tuyên Quang kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.