THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 371/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 371/DM từ ngày 01/10/2021 đến ngày 10/10/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 370/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 370/DM từ ngày 21/9/2021 đến ngày 30/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2021] [Hiệu lực: 30/09/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 369/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 369/DM từ ngày 11/9/2021 đến ngày 20/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 368/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 368/DM từ ngày 01/9/2021 đến ngày 10/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2021] [Hiệu lực: 01/09/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 367/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 367/DM từ ngày 21/08/2021 đến ngày 31/08/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 366/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 366/DM từ ngày 11/08/2021 đến ngày 20/08/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2021] [Hiệu lực: 20/08/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 365/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 365/DM từ ngày 01/08/2021 đến ngày 10/08/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 364/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 364/DM từ ngày 21/07/2021 đến ngày 31/07/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2021] [Hiệu lực: 31/07/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 363/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 363/DM từ ngày 11/07/2021 đến ngày 20/07/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2021] [Hiệu lực: 20/07/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 362/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 362/DM từ ngày 01/07/2021 đến ngày 10/07/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2021] [Hiệu lực: 10/07/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 361/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 361/DM từ ngày 21/06/2021 đến ngày 30/06/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 360/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 360/DM từ ngày 11/06/2021 đến ngày 20/06/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 359/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 359/DM từ ngày 10/06/2021 đến ngày 10/06/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2021] [Hiệu lực: 10/06/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 358/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 358/DM từ ngày 21/05/2021 đến ngày 31/05/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2021] [Hiệu lực: 31/05/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 357/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 357/DM từ ngày 11/05/2021 đến ngày 20/05/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2021] [Hiệu lực: 20/05/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 356/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 356/DM từ ngày 01/05/2021 đến ngày 10/05/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/05/2021] [Hiệu lực: 10/05/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 355/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 355/DM từ ngày 21/04/2021 đến ngày 30/04/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2021] [Hiệu lực: 30/04/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 354/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 354/DM từ ngày 11/04/2021 đến ngày 20/04/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2021] [Hiệu lực: 20/04/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 353/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 353/DM từ ngày 01/04/2021 đến ngày 10/04/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2021] [Hiệu lực: 10/04/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 352/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 352/DM từ ngày 21/3/2021 đến ngày 31/3/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2021] [Hiệu lực: 31/03/2021]

Tổng số: 371 VB    Trang 1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.