THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 574/QĐ - UBND

Quyết định số 574/QĐ - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Thủy điện Sông Lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Kế hoạch 153/KH - UBND

Kế hoạch số 153/KH - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3462/UBND -THVX

Công văn số 3462/UBND -THVX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Thông báo 126/TB - UBND

Thông báo số 126/TB - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3476/UBND - TH

Công văn số 3476/UBND - TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3477/UBND - NLN

Công văn số 3477/UBND - NLN ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Quyết định 13/2021/QĐ - UBND

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Công văn 3452/UBND - KSTT

Công văn số 3452/UBND - KSTT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3424/UBND - TH

Công văn số 3424/UBND - TH ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung quyết liệt lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/09/2021] [Hiệu lực: 16/09/2021]

Quyết định 1403/QĐ - UBND

Quyết định số 1403/QĐ - UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 15/09/2021]

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 01/10/2021]

Kế hoạch 152/KH - UBND

Kế hoạch số 152/KH - UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 15/09/2021]

Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2021] [Hiệu lực: 14/09/2021]

Thông báo 124/TB - UBND

Thông báo số 124/TB - UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2021] [Hiệu lực: 14/09/2021]

Kế hoạch 150/KH - UBND

Kế hoạch số 150/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022; giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3382/UBND - NLN

Công văn số 3382/UBND - NLN ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Kế hoạch 151/KH - UBND

Kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3376/UBND - THVX

Công văn số 3376/UBND - THVX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Kế hoạch 149/KH - UBND

Kế hoạch số 149/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 369/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 369/DM từ ngày 11/9/2021 đến ngày 20/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Tổng số: 7503 VB    Trang 2/376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.