Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 251/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 251/DM từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2018] [Hiệu lực: 31/05/2018]

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Quyết định 137/QĐ-UBND

Quyết định số 137/QĐ-UBND., ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Công văn 1524/UBND-NLN

Công văn số 1524/UBND-NLN, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch số 54/KH- UBND, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thi số 03/CT-UBND, ngày 28-5-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Nghị quyết 535/QĐ-UBND

Quyết định số 535/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 53 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2018] [Hiệu lực: 25/05/2018]

Kế hoạch 52/KH-UBND

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Kế hoạch 53/KH-UBND

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Công văn 1469/UBND-NLN

Công văn số 1469/UBND-NLN, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Quyết định 520/QĐ-UBND

Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 22/5/2018 của UBNd tỉnh, về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2018] [Hiệu lực: 22/05/2018]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 45/KH-UBND

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 47/KH-UBND

kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 49/KH-UBND

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện "Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 48/KH-UBND

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Tuyên Quang đến 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 250/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 250/DM từ ngày 11/5/2018 đến ngày 20/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2018] [Hiệu lực: 20/05/2018]

Tổng số: 4958 VB    Trang 3/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.