Maximize

Kế hoạch 105 /KH-UBND

Kế hoạch số 105 /KH-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh, xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Quyết định 1439/QĐ-UBND

Quyết định số 1439/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND, ngày 04/12/23017 của HĐND tỉnh. Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2017] [Hiệu lực: 04/12/2017]

Quyết định 1400/QĐ-UBND

Quyết định số 1400/QĐ-UBND, ngày 02/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh Tuyên Quang vào Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Quyết định 432/QĐ-UBND

Quyết định số 432/QĐ-UBND, ngày 02/12/2017, của UBNd tỉnh quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 02/12/2017, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016” đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Công văn 3816/UBND-NC

Công văn số 3816/UBND-NC, ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh, về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 102/KH-UBND

Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Quyết định 987/QĐ-UBND

Quyết định số 987/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 1389/QĐ-UBND

Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Cho phép thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 427/QĐ-UBND

Quyết định số 427/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Tổng số: 4836 VB    Trang 7/242

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.