THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 249/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 249/DM từ ngày 01/5/2018 đến ngày 10/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2018] [Hiệu lực: 10/05/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 248/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 248/DM từ ngày 21/4/2018 đến ngày 30/4/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/04/2018] [Hiệu lực: 30/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 247/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 247/DM từ ngày 11/4/2018 đến ngày 20/4/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2018] [Hiệu lực: 20/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 246/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 246/DM từ ngày 01/4/2018 đến ngày 10/4/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2018] [Hiệu lực: 10/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 245/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 245/DM từ ngày 21/03/2018 đến ngày 31/03/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2018] [Hiệu lực: 31/03/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 244/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 244/DM từ ngày 11/03/2018 đến ngày 20/03/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 20/03/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 243/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 243/DM từ ngày 01/03/2018 đến ngày 10/03/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2018] [Hiệu lực: 10/03/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 242/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 242/DM từ ngày 21/02/2018 đến ngày 28/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2018] [Hiệu lực: 28/02/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 241/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 241/DM từ ngày 11/02/2018 đến ngày 20/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/02/2018] [Hiệu lực: 20/02/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 240/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 240/DM từ ngày 01/02/2018 đến ngày 10/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2018] [Hiệu lực: 10/02/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 239/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 239/DM từ ngày 21/01/2018 đến ngày 31/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 238/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 238/DM từ ngày 11/01/2018 đến ngày 20/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2018] [Hiệu lực: 20/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 237/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 237/DM từ ngày 01/01/2018 đến ngày 10/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 236/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 236/DM từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM từ ngày 10/12/2017 đến ngày 20/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 20/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến Số 234/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 234/DM từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2017] [Hiệu lực: 10/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 232/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 232/DM từ ngày 11/11/2017 đến ngày 20/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2017] [Hiệu lực: 20/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 231/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 231/DM từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Tổng số: 369 VB    Trang 7/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.