MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2022 Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với các công trình nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
28-12-2022 Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
26-12-2022 Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
16-12-2022Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
16-12-2022 Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhà truyền thống thờ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang