Thể loại: Chương trình
1Chương trình số 02/CTr- UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2024
2Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 05/01/2024
Hiệu lực: 05/01/2024
3Chương trình số 04/CTr- UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 90-NQ/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030“ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 25/08/2023
Hiệu lực: 25/08/2023
4 Chương trình số 03/CTR-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh vè xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2023
Ban hành: 15/02/2023
Hiệu lực: 15/02/2023
5 Chương trình 02/CT- UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/01/2021
Hiệu lực: 22/01/2021