Nơi ban hành: HĐND huyện Na Hang
1 Quyết định số 883/QĐ- UBND ngày 14/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 14/08/2023
Hiệu lực: 14/08/2023
2 Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
Ban hành: 17/07/2023
Hiệu lực: 17/07/2023
3 Công văn số 3261/UBND-THVX ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Ban hành: 05/09/2021
Hiệu lực: 05/09/2021
4Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 27/5/2016 của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ban hành: 27/05/2016
Hiệu lực: 27/05/2016
5Nghị quyết số 67/NQ-HĐND18 ngày 06/01/2009 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2009
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực:
6Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND18 ngày 02/7/2008 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2008
Ban hành: 02/07/2008
Hiệu lực:
7Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 10/07/2007 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
Ban hành: 10/07/2007
Hiệu lực:
8Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND18 ngày 05/01/2007 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2007
Ban hành: 05/01/2007
Hiệu lực:
9Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND ngày 05/01/2007 của HĐND huyện Na Hang về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 05/01/2007
Hiệu lực:
10Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND18 ngày 25/12/2005 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2006
Ban hành: 25/12/2005
Hiệu lực:
11Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND18 ngày 29/6/2005 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2005
Ban hành: 29/06/2005
Hiệu lực:
12Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND18 ngày 17/01/2005 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005
Ban hành: 17/01/2005
Hiệu lực: