Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
1Quyết định số 03/QĐ-HĐKHCN ngày 11/5/2024 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá, nghiệm thu tại địa phương kết quả thực hiện Đề tài cấp quốc gia “Liên kết phát triển du lịch khu Việt Bắc”
Ban hành: 11/05/2024
Hiệu lực: 11/05/2024
2Quyết định số 02/QĐ-HĐKHCN ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chưc, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024
Ban hành: 27/03/2024
Hiệu lực: 27/03/2024
3Quyết định số 01/QĐ-HĐKHCN ngày 19/3/2024 của Hôi đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/03/2024
Hiệu lực: 19/03/2024
4Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024
Ban hành: 09/01/2024
Hiệu lực: 09/01/2024
5Công văn số 1047/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn số 1047/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu và sản xuất sản phẩm dược liệu, cao dược liệu từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.) trồng ở tỉnh Tuyên Quang”
Ban hành: 22/09/2023
Hiệu lực: 22/09/2023
6Công văn số 4244/UBND-KT ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 358-KH/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ban hành: 05/09/2023
Hiệu lực: 05/09/2023
7Quyết định số 327/QĐ- UBND ngày 29/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước đối với bảo hộ sáng chế và xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ban hành: 29/08/2023
Hiệu lực: 29/08/2023
8Quyết định số 04/QĐ-HĐKHCN ngày 25/8/2023 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Ban hành: 25/08/2023
Hiệu lực: 25/08/2023
9 Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng, chế biến măng tre Trinh hướng tới tạo sản phẩm OCOP tại huyện Na Hang”
Ban hành: 16/08/2023
Hiệu lực: 16/08/2023
10 Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp tỉnh (đợt 2 năm 2023)
Ban hành: 14/08/2023
Hiệu lực: 14/08/2023
11 Công văn số 3338/UBND- THVX ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền về "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam"
Ban hành: 24/07/2023
Hiệu lực: 24/07/2023
12 Công văn số 2411/UBND-ĐTXD ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang
Ban hành: 07/06/2023
Hiệu lực: 07/06/2023
13 Quyết định số 02/QĐ-HĐKHCN ngày 15/5/2023 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 15/05/2023
Hiệu lực: 15/05/2023
14 Quyết định số 03/QĐ-HĐKHCN ngày 15/5/2023 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023
Ban hành: 15/05/2023
Hiệu lực: 15/05/2023
15 Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp tỉnh (đợt 1 năm 2023)
Ban hành: 30/03/2023
Hiệu lực: 30/03/2023