Nơi ban hành: UBND huyện Na Hang
1 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện Na Hang Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban hành: 18/11/2016
Hiệu lực: 28/11/2016
2Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
3Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Lăng Can, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
4Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Xuân Lập, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
5Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khuôn Hà, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
6Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Phúc Yên, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
7Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thượng Lâm, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
8Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khau Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
9Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
10Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
11Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
12Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
13Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
14Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
15Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực: