Nơi ban hành: HĐND Thành phố Tuyên Quang
1Thông báo số 40/TB-TTHCC ngày 13/7/2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 13/07/2022
Hiệu lực: 13/07/2022
2 Thông báo số 08/TB - TTHCC ngày 25/11/2021của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 25/11/2021
Hiệu lực: 25/11/2021
3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành
Ban hành: 10/07/2019
Hiệu lực: 18/07/2019
4 Công văn số 3369/UBND-KGVX, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu, đề xuất thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
5 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 03/01/2018
6 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 26/12/2017
Hiệu lực: 26/12/2017
7Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội dồng nhân dân thành phố Tuyên Quang , ngày 24/12/2016 Quy định mức hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020
Ban hành: 24/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
8Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 16/5/2009 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.
Ban hành: 16/05/2009
Hiệu lực:
9Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về chương trình giám sát của HĐNĐ thị xã năm 2009.
Ban hành: 25/12/2008
Hiệu lực:
10Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngàn sách thị xã Tuyên Quang năm 2007.
Ban hành: 26/06/2008
Hiệu lực:
11Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của HĐND thị xã Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008
Ban hành: 26/06/2008
Hiệu lực:
12Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 25/6/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về thông qua Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008.
Ban hành: 25/06/2008
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Tuyên Quang đến năm 2020
Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực:
14Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị xã Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực:
15Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của xã Nông Tiến - thị xã Tuyên Quang
Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực: