Nơi ban hành: Chính phủ
1 Nghị quyết số 58/NQ - CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ phiêm họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021
Ban hành: 08/06/2021
Hiệu lực: 08/06/2021
2Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 14/09/2020
Hiệu lực: 25/11/2020
3Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 14/09/2020
Hiệu lực: 25/11/2020
4Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Ban hành: 05/03/2020
Hiệu lực: 05/03/2020
5Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ban hành: 26/05/2016
Hiệu lực: 26/05/2016
6Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành: 14/05/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
7Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ban hành: 09/03/2015
Hiệu lực:
8Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2011 của Chính phủ phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ban hành: 28/03/2011
Hiệu lực:
9Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/01/2011
Hiệu lực:
10Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ban hành: 28/01/2011
Hiệu lực:
11Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo
Ban hành: 28/09/2010
Hiệu lực:
12Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 06/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015
Ban hành: 06/09/2010
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 02/7/2010 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 02/07/2010
Hiệu lực:
14Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ điện, thuỷ lợi
Ban hành: 08/04/2010
Hiệu lực:
15Quyết định số 2153/QĐ-TTg ngày 21/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh hồ Ba Bể thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn.
Ban hành: 21/12/2009
Hiệu lực: