Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính
1Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
2Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 25 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 12/07/2024
Hiệu lực: 12/07/2024
3Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng; danh mục 08 thành phần hồ sơ phải số hoá của 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 08/07/2024
Hiệu lực: 08/07/2024
4Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp; Danh mục 09 thành phần hồ sơ phải số hoá của 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
5Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
6Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ mới ban hành, quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 03/07/2024
Hiệu lực: 03/07/2024
7Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 02/07/2024
Hiệu lực: 02/07/2024
8Công văn số 2856/UBND-THCBKS ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC ngày 27/6/2024
Ban hành: 29/06/2024
Hiệu lực: 29/06/2024
9Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
10Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
11Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung) lĩnh vực hộ tịch; Danh mục 159 thành phần hồ sơ phải số hoá của 32 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; Danh mục 03 thủ tục hành chính tái sử dụng (có kết quả giải quyết là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khác) lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
12Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung) lĩnh vực quốc tịch; danh mục 36 thành phần hồ sơ phải số hoá của 05thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch; danh mục 01 thủ tục hành chính tái sử dụng (có kết quả giải quyết là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khác lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
13Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính và Danh mục 06 thành phần hồ sơ phải số hóa của 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
14Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 26 thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước và danh mục 97 thành phần hồ sơ phải số hóa của 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
15Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024