Nơi ban hành: Trung tâm Phục vụ Hành chinh công tỉnh