Lĩnh vực: Công khai tài chính
1Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
2Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công khai số liệu Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
3Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024
4Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2
Ban hành: 07/12/2023
Hiệu lực: 07/12/2023
5Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 7
6 Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về công khai Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Ban hành: 31/12/2022
Hiệu lực: 31/12/2022
7 Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 5
Ban hành: 08/12/2022
Hiệu lực: 08/12/2022
8 Báo cáo số 544/BC-STC ngày 13/10/2022 của Sở Tài chính Công khai tình hình thực hiện dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022
Ban hành: 13/10/2022
Hiệu lực: 13/10/2022
9 Báo cáo số 563/BC - STC ngày 01/12/2021 của Sở Tài chính công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2021
Ban hành: 01/12/2021
Hiệu lực: 01/12/2021
10 Báo cáo số 394/BC-STC ngày 13/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020
Ban hành: 13/10/2020
Hiệu lực: 13/10/2020
11Công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020
Ban hành: 10/07/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
12Báo cáo số 31/BC- STC ngày 12/02/2020 của Sở tài chính tỉnh về công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019
Ban hành: 12/02/2020
Hiệu lực: 12/02/2020