Thể loại: Nghị quyết
1Nghị quyết số 26//NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024-2025
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
2Nghị quyết số 36/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
3Nghị quyết số 35/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
4Nghị quyết số 10/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 01/08/2024
5Nghị quyết số 01/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
6Nghị quyết số 32/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Dựán xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang)
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
7Nghị quyết số 31/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 02 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
8Nghị quyết số 30/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
9Nghị quyết số 29/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
10Nghị quyết số 13/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 01/08/2024
11Nghị quyết số 08/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
12Nghị quyết số 07/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định về học phí năm học 2023-2024; mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
13Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27/3/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang’ sử dụng vốn vay Nhật Bản
Ban hành: 27/03/2024
Hiệu lực: 27/03/2024
14Nghị quyết số 07/NQ- HĐND ngày 27/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới một số công trình phục vụ cho huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/03/2024
Hiệu lực: 27/03/2024
15Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 27/3/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030
Ban hành: 27/03/2024
Hiệu lực: 27/03/2024