Thể loại: Báo cáo
1 Báo cáo số 544/BC-STC ngày 13/10/2022 của Sở Tài chính Công khai tình hình thực hiện dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022
Ban hành: 13/10/2022
Hiệu lực: 13/10/2022
2 Báo cáo số 563/BC - STC ngày 01/12/2021 của Sở Tài chính công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2021
Ban hành: 01/12/2021
Hiệu lực: 01/12/2021
3 Báo cáo số 394/BC-STC ngày 13/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020
Ban hành: 13/10/2020
Hiệu lực: 13/10/2020
4Công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020
Ban hành: 10/07/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
5Báo cáo số 31/BC- STC ngày 12/02/2020 của Sở tài chính tỉnh về công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019
Ban hành: 12/02/2020
Hiệu lực: 12/02/2020