Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
1Nghị quyết số 13/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 01/08/2024
2Công văn số 1804/UBND-TC ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
3Công văn số 1552/UBND-THVX ngày 17/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng đề án phát triển quan hệ lao động
Ban hành: 17/04/2024
Hiệu lực: 17/04/2024
4Nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 27/3/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định một số nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024
Ban hành: 27/03/2024
Hiệu lực: 27/03/2024
5Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn bổ sung của Quỹ quốc gia về việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Ban hành: 12/03/2024
Hiệu lực: 12/03/2024
6Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
Ban hành: 07/12/2023
Hiệu lực: 07/12/2023
8Công văn số 5207/UBND-KT ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Ban hành: 19/10/2023
Hiệu lực: 19/10/2023
9Công văn số 5167/UBND-TC ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2022
Ban hành: 17/10/2023
Hiệu lực: 17/10/2023
10Công văn số 5000/UBND-TC ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15
Ban hành: 10/10/2023
Hiệu lực: 10/10/2023
11Quyết định số 18/2023/QĐ - UBND ngày 09/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 09/09/2023
Hiệu lực: 20/09/2023
12Quyết định số 326/QĐ- UBND ngày 29/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về sức khỏe (đợt 2)năm 2023
13 Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/08/2023
Hiệu lực: 21/08/2023
14 Công văn số 3962/UBND- TC ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh về việc khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước 20/8/2023 V/v khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Ban hành: 20/08/2023
Hiệu lực: 20/08/2023
15 Công văn số 3881/UBND- THVX ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội
Ban hành: 16/08/2023
Hiệu lực: 16/08/2023