Nơi ban hành: Ủy ban bầu cử Đại biểu QH và HĐND tỉnh