Lĩnh vực: Ngoại vụ
1 Quyết định số 725/QĐ- UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án tặng học bổng cho 08 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Bình do Tổ chức Challenge for School Revival (CSR2)/Nhật Bản tài trơ
Ban hành: 11/07/2023
Hiệu lực: 11/07/2023
2 Kế hoạch số 110/KH- UBND ngày 19/5/2023 của uBND tỉnh thực hiện Biên bản hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giai đoạn 2021-2025
Ban hành: 19/05/2023
Hiệu lực: 19/05/2023
3 Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉthịsố 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của BộChính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026
Ban hành: 15/04/2023
Hiệu lực: 15/04/2023
4 Công văn số 1464/UBND-THVX ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường hợp tác với đối tác Nhật Bản
Ban hành: 12/04/2023
Hiệu lực: 12/04/2023
5 Công văn số 1465/UBND-THVX ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Loan Stiftung, Đức tài trợ thực hiện Dự án Nhà bếp Trường Mầm non Sinh Long, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 12/04/2023
Hiệu lực: 12/04/2023
6 Công văn số 1133/UBND-THVX ngày 24/3/2023 của uBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 892/LS-QHLS ngày 15/3/2023 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao
Ban hành: 24/03/2023
Hiệu lực: 24/03/2023
7 Công văn số 1031/UBND-THVX ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12
Ban hành: 20/03/2023
Hiệu lực: 20/03/2023
8 Công văn số 930/UBND-NC ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCTN, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban Cán sự đảng Chính phủ và báo cáo PCTN, tiêu cực định kỳ theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ban hành: 15/03/2023
Hiệu lực: 15/03/2023
9 Kế hoạch số 07/KH - UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về Công tác thông tin đối ngoại năm 2023
Ban hành: 18/01/2023
Hiệu lực: 18/01/2023
10 Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 12/01/2023 cuat UBND tỉnh vềh oạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2023
Ban hành: 12/01/2023
Hiệu lực: 12/01/2023
11 Công văn số 5531/UBND-THVX ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu, dề xuất đón nhận Giải thưởng "Phong cảnh thành phố châu Á năm 2022"
Ban hành: 30/12/2022
Hiệu lực: 30/12/2022
12 Chương trình số 01/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Ban hành: 08/01/2022
Hiệu lực: 08/01/2022
13 Kế hoạch số 02/KH - BCĐ ngày 06/3/2021 của Ban chỉ đạo PCTP, tệ nạn xã hội & xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021
Ban hành: 06/03/2021
Hiệu lực: 06/03/2021
14 Chương trình số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Ban hành: 22/01/2021
Hiệu lực: 22/01/2021
15 Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025
Ban hành: 16/12/2020
Hiệu lực: 16/12/2020