Nơi ban hành: UBND huyện Chiêm Hóa
1 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
Ban hành: 25/10/2019
Hiệu lực: 01/11/2019
2 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 08/11/2018
3Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa
Ban hành: 15/11/2016
Hiệu lực: 25/11/2016
4Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND huyện Chiêm Hoá về Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá
Ban hành: 01/12/2011
Hiệu lực:
5Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 19/11/2011 của UBND huyện Chiêm Hoá ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Dân tộc huyện Chiêm Hóa
Ban hành: 19/11/2011
Hiệu lực:
6Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 06/10/2011
Hiệu lực:
7Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc sửa đổi, bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý công trình đô thị huyện Chiêm Hoá
Ban hành: 06/10/2011
Hiệu lực:
8Quyết định số 2487/QĐ-CT ngày 29/9/2011 của Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chiêm Hoá
Ban hành: 29/09/2011
Hiệu lực:
9Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND huyện Chiêm Hoá ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá
Ban hành: 01/12/2010
Hiệu lực: