Nơi ban hành: Bộ - Cơ quan ngang Bộ
1Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Ban hành: 06/08/2018
Hiệu lực: 06/08/2018
2Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và xã hội
Ban hành: 10/06/2016
Hiệu lực: 10/06/2016
3Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT ngày 24/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014
Ban hành: 24/12/2014
Hiệu lực:
4Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014
Ban hành: 23/12/2013
Hiệu lực:
5Quyết định số 5677/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Tân Trào tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2013-2014
Ban hành: 29/11/2013
Hiệu lực:
6Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ban hành: 19/01/2011
Hiệu lực:
7Thông tư số 80/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ TNMT về việc Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh
Ban hành: 18/03/2010
Hiệu lực:
8Quyết định số 1132/QĐ-BCT ngày 17/10/2007 của Bộ Công thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang" giai đoạn 2007-2010 có xét đến 2015
Ban hành: 17/10/2007
Hiệu lực:
9Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Ban hành: 06/05/2005
Hiệu lực: