Thể loại: Kết luận
1 Kết luận số 88/KL - UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2020
Ban hành: 26/11/2020
Hiệu lực: 26/11/2020