Nơi ban hành: HĐND huyện Lâm Bình
1 Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Lâm BÌnh Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022
Ban hành: 28/12/2021
Hiệu lực: 01/01/1990
2 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018
Ban hành: 15/12/2017
Hiệu lực: 15/12/2017
3Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017
Ban hành: 19/12/2016
Hiệu lực: 19/12/2016
4Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016; phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2016
Ban hành: 30/12/2015
Hiệu lực:
5Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2016
Ban hành: 30/12/2015
Hiệu lực:
6Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
Ban hành: 28/12/2015
Hiệu lực:
7Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2015
Ban hành: 22/01/2015
Hiệu lực:
8Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2015
Ban hành: 22/01/2015
Hiệu lực:
9Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
Ban hành: 20/01/2015
Hiệu lực:
10Nghị quyết số 09/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2013
Ban hành: 16/01/2013
Hiệu lực:
11Nghị quyết số 10/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ (2011-2015) của huyện Lâm Bình
Ban hành: 16/01/2013
Hiệu lực:
12Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
Ban hành: 16/01/2013
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013
Ban hành: 16/01/2013
Hiệu lực:
14Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 10/01/2012 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012
Ban hành: 10/01/2012
Hiệu lực:
15Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 28/7/2011 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011
Ban hành: 28/07/2011
Hiệu lực: