Nơi ban hành: HĐND huyện Hàm Yên
1 Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/02/2020
Hiệu lực: 04/02/2020
2 Quyết định số 244/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 30/01/2020
Hiệu lực: 30/01/2020
3Nghị quyết số 691/2009/NQ-HĐND ngày 02/7/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009.
Ban hành: 02/07/2009
Hiệu lực:
4Nghị quyết số 634/2009/NQ-HĐND ngày 07/01/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009.
Ban hành: 07/01/2009
Hiệu lực:
5Nghị quyết số 638/2009/NQ-HĐND ngày 07/01/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.
Ban hành: 07/01/2009
Hiệu lực:
6Nghị quyết số 587/2008/NQ-HĐND17 ngày 07/7/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
7Nghị quyết số 588/2008/NQ-HĐND17 ngày 07/7/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008
Ban hành: 07/07/2008
Hiệu lực:
8Nghị quyết số 466/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Hàm Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
Ban hành: 02/07/2007
Hiệu lực:
9Nghị quyết số 467/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007.
Ban hành: 02/07/2007
Hiệu lực:
10Nghị quyết số 414/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
Ban hành: 16/12/2006
Hiệu lực:
11Nghị quyết số 415/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về dự toán thu ngân tích nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007.
Ban hành: 16/12/2006
Hiệu lực:
12Nghị quyết số 416/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về phân bố ngân sách địa phương năm 2007.
Ban hành: 16/12/2006
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 349/2006/NQ-HĐND ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
Ban hành: 29/06/2006
Hiệu lực:
14Nghị quyết số 350/2006/NQ-HĐND ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006.
Ban hành: 29/06/2006
Hiệu lực:
15Nghị quyết số 272/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005 của HĐND huyện Hàm Yên về phân bổ ngân sách địa phương năm 2006.
Ban hành: 28/12/2005
Hiệu lực: