Thể loại: Chỉ thị
1Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/05/2024
Hiệu lực: 28/05/2024
2Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên, huyện Lâm Bình năm 2024
Ban hành: 22/02/2024
Hiệu lực: 22/02/2024
3Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024
Ban hành: 08/02/2024
Hiệu lực: 08/02/2024
4 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/06/2023
Hiệu lực: 01/06/2023
5 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/02/2023
Hiệu lực: 28/02/2023
6 Chị thị số 02/CT-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Chiêm Hóa năm 2023
Ban hành: 17/02/2023
Hiệu lực: 17/02/2023
7 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023
Ban hành: 18/01/2023
Hiệu lực: 18/01/2023
8 Chỉ thị số 3/CT-UBND ngày 01/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/09/2022
Hiệu lực: 01/09/2022
9 Chỉ thị số 02/CT -UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 23/06/2022
Hiệu lực: 23/06/2022
10 Chị thị số 01/CT - UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt huyện Sơn Dương; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Hang năm 2022
Ban hành: 07/04/2022
Hiệu lực: 07/04/2022
11 Chỉ thị số 02/CT - UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cáchhành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 18/01/2022
Hiệu lực: 18/01/2022
12 Chỉ thị số 01 /CT-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Ban hành: 05/09/2021
Hiệu lực: 05/09/2021
13 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 221/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/10/2020
Hiệu lực: 22/10/2020
14 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 23/09/2020
Hiệu lực: 23/09/2020
15 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát
Ban hành: 08/09/2020
Hiệu lực: 08/09/2020