Lĩnh vực: Tiếp Công dân
1Công văn số 2034/UBND-TCD ngày 14/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai tại các công ty cổ phần chè
Ban hành: 14/05/2024
Hiệu lực: 14/05/2024
2Thông báo số 53/TB-UBND ngày 31/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng, sản xuất gạch không nung tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 31/03/2024
Hiệu lực: 31/03/2024
3Công văn số 1050/UBND-THVX ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII
Ban hành: 19/03/2024
Hiệu lực: 19/03/2024
4Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
Ban hành: 13/03/2024
Hiệu lực: 13/03/2024
5Kế hoạch số 238/KH-UBND 24/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
6Công văn số 5150/UBND-TCD ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân
Ban hành: 17/10/2023
Hiệu lực: 17/10/2023
7Công văn số 5084/UBND-TCD ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Ban hành: 12/10/2023
Hiệu lực: 12/10/2023
8Công văn số 4474/UBND-TCD ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 8 tháng năm 2023
Ban hành: 11/09/2023
Hiệu lực: 11/09/2023
9Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 07/03/2013
Hiệu lực: 01/01/2013