Nơi ban hành: HĐND huyện Chiêm Hóa
1 Nghị quyết số 102/NQ- HĐND ngày 26./12/2022 của HĐND huyện Chiêm Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2030
Ban hành: 26/12/2022
Hiệu lực: 26/12/2022
2 Nghị quyết số 29/ND - HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND huyện Chiêm Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2030
Ban hành: 29/04/2021
Hiệu lực: 29/04/2021
3 Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ nội vụ đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2019
Ban hành: 03/04/2019
Hiệu lực: 03/04/2019
4Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/4/2016 của HĐND huyện Chiêm Hóa về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020
Ban hành: 11/04/2016
Hiệu lực: 18/04/2016
5Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/5/2014 của HĐND huyện Chiêm Hóa về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 16/05/2014
Hiệu lực:
6Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Ban hành: 25/12/2013
Hiệu lực:
7Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện
Ban hành: 25/12/2013
Hiệu lực:
8Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 01/02/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Chiêm Hóa
Ban hành: 01/02/2013
Hiệu lực:
9Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 08/01/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện
Ban hành: 08/01/2013
Hiệu lực:
10Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 08/01/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2013
Ban hành: 08/01/2013
Hiệu lực:
11Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND huyện Chiêm Hoá về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/06/2012
Hiệu lực:
12Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 07/02/2012 của Thường trực HĐND huyện Chiêm Hoá v/v đính chính Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 02/01/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hoá
Ban hành: 07/02/2012
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 04/01/2012 của HĐND huyện Chiêm Hoá về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2012
Ban hành: 04/01/2012
Hiệu lực:
14Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 02/01/2012 của HĐND huyện Chiêm Hoá về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện
Ban hành: 02/01/2012
Hiệu lực:
15Nghị quyết số 01/2011/HĐND-CH ngày 08/01/2011 của HĐND huyện Chiêm Hoá về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện
Ban hành: 08/01/2011
Hiệu lực: