Nơi ban hành: UBND huyện Lâm Bình
1 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Lâm Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình
Ban hành: 29/06/2022
Hiệu lực: 08/07/2022
2Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lâm Bình
Ban hành: 20/06/2015
Hiệu lực:
3Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình
Ban hành: 20/06/2015
Hiệu lực:
4Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình
Ban hành: 20/06/2015
Hiệu lực:
5Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Lâm Bình
Ban hành: 20/06/2015
Hiệu lực:
6Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND huyện Lâm Bình về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình
Ban hành: 31/07/2014
Hiệu lực:
7Quyết định số 260/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND huyện Lâm Bình ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình
Ban hành: 06/10/2011
Hiệu lực:
8Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND huyện Lâm Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình
Ban hành: 18/03/2011
Hiệu lực: