Lĩnh vực: Nông nghiệp & PTNT
1Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, xây dựng bản đồ 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Công văn số 2951/UBND- KT ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
4Công văn số 2909/UBND-THVX ngày 03/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-BNNKTHT ngày 28/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành: 03/07/2024
Hiệu lực: 03/07/2024
5Công văn số 2926/UBND-KT ngày 03/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 03/07/2024
Hiệu lực: 03/07/2024
6Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
7Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
8Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
9Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
10Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
11Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
12Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
13Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
14Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
15Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024