Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
1 Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2023 tầm nhình năm 2050
Ban hành: 30/03/2023
Hiệu lực: 30/03/2023
2 Công điện số 1068/CĐ - TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ban hành: 05/08/2021
Hiệu lực: 05/08/2021
3 Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 02/02/2021
Hiệu lực: 02/02/2021
4Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: 31/12/2020
5 Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ
Ban hành: 07/07/2020
Hiệu lực: 07/07/2020
6Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 25/12/2018
7 Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ban hành: 24/05/2018
Hiệu lực: 24/05/2018
8Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025
Ban hành: 28/12/2015
Hiệu lực:
9Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực:
10Quyết định số 848/QĐ-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 11/06/2010
Hiệu lực:
11Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020
Ban hành: 25/03/2010
Hiệu lực: