Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
1Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
2Nghị quyết số 32/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Dựán xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang)
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
3Nghị quyết số 31/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 02 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
4Nghị quyết số 30/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
5Nghị quyết số 29/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
6Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 21/6/2024 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh kiện toàn Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
7Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
8Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tham gia Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 13/06/2024
Hiệu lực: 13/06/2024
9Công văn số 2583/UBND-KT ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêc tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị
Ban hành: 13/06/2024
Hiệu lực: 13/06/2024
10Thông báo số 110/TB-UBND ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang
Ban hành: 07/06/2024
Hiệu lực: 07/06/2024
11Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/GP-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành: 03/06/2024
Hiệu lực: 03/06/2024
13Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 51/GP-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành: 03/06/2024
Hiệu lực: 03/06/2024
14Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất san lấp và đá phiến xã Lưỡng Vượng và xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” (Trữ lượng tính đến tháng 3 năm 2024)
Ban hành: 31/05/2024
Hiệu lực: 31/05/2024
15Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhà, đất của cơ quan thi hành án dân sự về Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Yên Sơn quản lý, xử lý
Ban hành: 31/05/2024
Hiệu lực: 31/05/2024