Thể loại: Nghị định
1 Quyết định số 302/QĐ - UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/03/2022
Hiệu lực: 28/03/2022
2 Nghị quyết số 90/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: 01/01/1990
3 Nghị quyết số 74/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Ban hành: 15/12/2020
Hiệu lực: 01/01/1990
4Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 14/09/2020
Hiệu lực: 25/11/2020
5Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 14/09/2020
Hiệu lực: 25/11/2020
6Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Ban hành: 05/03/2020
Hiệu lực: 05/03/2020
7 Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường điện 110Kv đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B
Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: 25/12/2019
8 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: 01/01/1990
9 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10 Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 26/07/2019
Hiệu lực: 26/07/2019
11 Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Tân Trào là thứ 3 năm 2019
Ban hành: 11/04/2019
Hiệu lực: 11/04/2019
12Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ban hành: 26/05/2016
Hiệu lực: 26/05/2016
13Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành: 14/05/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
14Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ban hành: 09/03/2015
Hiệu lực:
15Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo
Ban hành: 28/09/2010
Hiệu lực: