Thể loại: Chương trình hành động
1Chương trình hành động số 05/CT-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh vềThực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Ban hành: 10/03/2022
Hiệu lực: 10/03/2022
2 Chương trình số 08/CTr - UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Ban hành: 28/09/2021
Hiệu lực: 28/09/2021
3Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ;Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 23/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Ban hành: 14/04/2017
Hiệu lực: 14/04/2017
4Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 01/01/1990
5Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
Ban hành: 18/03/2011
Hiệu lực: