Thể loại: Đề án
1Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 29/05/2024
Hiệu lực: 29/05/2024
2Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 30/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025