Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
1Công văn số 3216/UBND-NC ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 12/7/2024 và Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 15/7/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 20/07/2024
Hiệu lực: 20/07/2024
2Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
3Công văn số 3151/UBND-NC ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định QPPL; cho ý kiến đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh
Ban hành: 18/07/2024
Hiệu lực: 18/07/2024
4Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
5Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2024
6Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; việc bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động năm 2024
7Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
8Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
9Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2025
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
10Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
11Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”
Ban hành: 08/07/2024
Hiệu lực: 08/07/2024
12Công văn số 2958/UBND-NC ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
13Nghị quyết số 26//NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024-2025
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
14Nghị quyết số 36/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
15Nghị quyết số 35/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024