Thể loại: Kế hoạch
1Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
2Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; việc bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động năm 2024
3Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
5Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
6Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế về Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
7Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2025
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
8Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”
Ban hành: 08/07/2024
Hiệu lực: 08/07/2024
9Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/7/2024 của Ban Chỉ đạo vận động HMNĐ tỉnh tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 6 tháng cuối năm 2024
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
10Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
11Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
12 Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
13Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 451-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
14Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
15Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư