Nơi ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
1 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố Tuyên Quang về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành
Ban hành: 04/12/2019
Hiệu lực: 14/12/2019
2Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Tuyên Quang về Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 22/06/2017
Hiệu lực: 01/07/2017
3Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND thành phố về Ban hành Quy chế hoạt động của nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; nhà văn hóa liên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 22/09/2014
Hiệu lực:
4Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện hỗ trợ xi măng, ống cống làm cống, rãnh thoát nước tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2013
Hiệu lực:
5Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện hỗ trợ vì kèo, xà gồ và tôn lợp mái làm mới và sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2013
Hiệu lực:
6Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2013
Hiệu lực:
7Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Tuyên Quang
Ban hành: 24/04/2009
Hiệu lực:
8Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND thị xã Tuyên Quang về quy định bậc thuế đối với từng vị trí đất của từng loại đường phố theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Uỷ ban nhân tỉnh Tuyên Quang để làm căn cứ tính thuế nhà, đất
Ban hành: 24/03/2009
Hiệu lực:
9Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND thị xã Tuyên Quang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Tuyên Quang
Ban hành: 24/03/2009
Hiệu lực:
10Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Ban hành: 20/11/2008
Hiệu lực:
11Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thỉ xã Tuyên Quang.
Ban hành: 09/10/2008
Hiệu lực:
12Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Tuyên Quang, khoá XIX, nhiệm kỳ 2004-2009.
Ban hành: 27/08/2008
Hiệu lực:
13Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về quản lý đô thị trên địa bàn Thị xã Tuyên Quang.
Ban hành: 13/12/2007
Hiệu lực:
14Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007 của UBND thị xã Tuyên Quang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang
Ban hành: 29/03/2007
Hiệu lực:
15Quyết định số 10/2006/QĐ-UB ngày 28/12/2006 của UBND thị xã về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 cho việc thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: